RODO

POLITYKA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem państwa danych osobowych jest Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Rabowicach, przy ul. Świerkowej 48, NIP 777-21-86-095, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000354218 zwana dalej Administratorem.

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), jak również polska ustawa o ochronie danych osobowych oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

W szczególności w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą oraz w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, a wynikających z innych aktów prawnych.

W tym również na podstawie zgody wyrażonej przez osobę zainteresowaną zatrudnieniem w przedsiębiorstwie.

Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

W celu realizacji wymogów ustawowych Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych jest dobrowolne. Kontrahent może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator nie może zawierać żadnych umów ani wykonywać innych czynności względem Kontrahenta.

Cele zbierania danych:

Zbieranie danych osobowych ma na celu wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania danych. W szczególności:

– zawieranie umów,

– prowadzeniem rekrutacji,

– zatrudnieniem,

– zawieranie gwarancji kontraktowych w ramach konsorcjum,

– procedura reklamacji,

– wystawianie faktur,

– wysyłanie wezwań do zapłaty,

– windykacja nieuregulowanych należności,

– wystawianie oświadczeń o niezaleganiu dla Inwestora/Generalnego Wykonawcy,

– wystawianie oświadczeń w celu zastosowania odwróconego obciążenia w podatku VAT,

– uczestnictwo w przetargach publicznych i niepublicznych,

– negocjacje z kontrahentami,

– wypełnianie wniosków do banków, ubezpieczycieli.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe związane ze składaniem zamówień, realizacją umów będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów.

Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych, rachunkowych.

Dane osobowe niezbędne do obsługi reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Dane zebrane podczas rekrutacji będą niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji usuwane ze zbiorów Administratora, chyba, że kandydat do zatrudnienia wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych na poczet przyszłych rekrutacji.

Prawa Kontrahentów, których dane dotyczą

Każdemu kontrahentowi przysługuje prawo do:

– Dostępu do swoich danych osobowych,

– Sprostowania swoich danych osobowych,

– Żądania usunięcia swoich danych osobowych,

– Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

– Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

– Prawa te można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: krug@krug.com.pl z dopiskiem Dane Osobowe.

W przypadku niewykonania przez Administratora obowiązków na nim ciążących, każdej osobie, której dane przetwarza Administrator przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego adres można znaleźć na stronie www.giodo.gov.pl/pl/493

Zabezpieczenia

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych.

Przetwarzanie danych w imieniu Administratora.

Jeśli zajdzie taka potrzeba dane osobowe kontrahentów mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w celu realizacji naszych usług lub umów. W tym celu Administrator zawrze stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, które zobowiązują się przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.