Dotacje

FE_POIR_poziom_pl

W październiku 2020 r. Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. w ramach projektu: „KRUG – dofinansowanie kapitału obrotowego na okres walki z skutkami pandemii COVID-19, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymała środki pieniężne w formie dotacji.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 267 412,44 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych 44/100), w tym całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych finansowana ze środków Unii Europejskiej wyniosła 267 412,44 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych 44/100).

Termin realizacji projektu (kwalifikowalności kosztów): 01.07.2020 – 03.09.2020

Wskaźnik rezultatu w postaci utrzymania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy w najgorszym czasie pandemii COVID-19 został osiągnięty.